Regulamin dla organizatorów

Regulamin korzystania z serwisu internetowego iKONGRES przez Organizatorów Wydarzeń

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Organizatorów Wydarzeń z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez serwis internetowy iKONGRES znajdujący się pod adresem internetowym www.ikongres.pl

Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

Usługodawca – D2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000314119;

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikami Serwisu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; Użytkownikami są w szczególności: Organizator Wydarzenia i Uczestnik Wydarzenia;

Organizator Wydarzenia – Użytkownik Serwisu, który dokonał w Serwisie rejestracji w charakterze Organizatora Wydarzenia, zawierając z Usługodawcą Umowę w celu dodania do Serwisu informacji o Wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez niego;

Uczestnik Wydarzenia – Użytkownik Serwisu, który dokonał za pośrednictwem Serwisu rejestracji na Wydarzenie;

Wydarzenie – konferencja, szkolenie, kurs, warsztat, zgrupowanie, wykład, happening, wystawa lub jakiekolwiek inne spotkanie, niezależnie od tego, czy ma charakter otwarty czy zamknięty, odpłatny, czy nieodpłatny, organizowane przez Organizatora Wydarzenia, o którym informacja została opublikowana w Serwisu;

Umowa – umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Organizatora Wydarzenia usług drogą elektroniczną, polegających na udostępnieniu w Serwisie informacji o danym Wydarzeniu, organizowanym przez Organizatora Wydarzenia i udostępnieniu Organizatorowi Wydarzenia aplikacji umożliwiającej obsługę przez Organizatora Wydarzeń rejestracji Uczestników Wydarzeń w zakresie zapisu Uczestników Wydarzeń na udział w danym Wydarzeniu, uiszczenia opłat za Wydarzenie, kontaktowania się z Uczestnikami Wydarzeń, na zasadach określonych w Regulaminie;

Konto – miejsce w Serwisie, przydzielone danemu Organizatorowi Wydarzeń po dokonaniu rejestracji. W ramach przydzielonego miejsca Organizator Wydarzeń może korzystać z usług świadczonych w Serwisie;

Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania z Serwisu;

Serwis – serwis internetowy iKONGRES znajdujący się pod adresem www.ikongres.pl

Strona Wydarzenia – indywidualna strona w Serwisie stworzona dla każdego z Wydarzeń, na Stronie Wydarzenia Użytkownik ma możliwość dokonania rejestracji na Wydarzenie;

Wersja podstawowa Serwisu – umożliwiające wykonanie podstawowej rejestracji uczestników określona jako pakiet Mini.

Dane wrażliwe (szczególna kategoria danych) - dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej oraz dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 

ROZDZIAŁ II. ZAKRES USŁUG

Usługodawca po akceptacji Regulaminu przez Organizatora Wydarzeń zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną usług dla Organizatorów Wydarzeń.

Usługodawca w ramach Serwisu oferuje Organizatorom Wydarzeń usługę polegającą na udostępnieniu systemu – oprogramowania internetowego lub w postaci aplikacji mobilnej wspierającego następujące procesy:

możliwość rejestracji na stronie internetowej Wydarzenia;

tworzenie indywidualnych formularzy rejestracji Uczestników Wydarzenia według preferencji Organizatora Wydarzenia;

rejestrację Użytkowników na Wydarzenie organizowane przez Organizatora Wydarzenia;

komunikację Organizatora Wydarzenia z Uczestnikami Wydarzenia (wysyłanie wiadomości sms, e-mail);

utrzymywanie Konta w Serwisie.

Serwis umożliwia również Użytkownikom rejestrację uczestnictwa w danym Wydarzeniu na Stronie Wydarzenia i zawarcie z Organizatorem Wydarzeń stosownej umowy.

ROZDZIAŁ III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Usługodawca świadczy na rzecz Organizatorów Wydarzeń usługi na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz.U.2002. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu iKONGRES jest dobrowolne dla wszystkich Użytkowników.

Każdy Użytkownik korzysta z usług świadczonych poprzez Serwis iKONGRES na własną odpowiedzialność.

Rejestrowanie się w Serwisie w charakterze Organizatora Wydarzeń oznacza akceptację Regulaminu.

Korzystanie z Serwisu przez Uczestników Wydarzenia jest bezpłatne.

Dokonując rejestracji w Serwisie, Organizator Wydarzenia zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

ROZDIAŁ IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW NA WYDARZENIE I ORGANIZATORÓW WYDARZEŃ

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, pozwalającej na możliwości zgłoszenia Organizatorowi Wydarzenia chęci wzięcia udziału w Wydarzeniu, o którym informacje zostały opublikowane w Serwisie – zarejestrowania się na Wydarzenie.

W celu zarejestrowania się na Wydarzenie Uczestnik Wydarzenia nie rejestruje się w Serwisie oraz nie zakłada Konta w Serwisie. Użytkownik ten dokonuje rejestracji uczestnictwa w danym Wydarzeniu, korzystając z formularza rejestracji znajdującej się na Stronie Wydarzenia. Rejestracja na Stronie Wydarzenia wymaga podania następujących danych Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail oraz wypełnienia dodatkowych pól, które są wymagane przez Organizatora Wydarzeń w formularzu. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana przez Organizatora Wydarzenia wiadomość wskazująca potwierdzenie rejestracji na Stronie Wydarzenia.

Użytkownik, który chce skorzystać z usług Usługodawcy dla Organizatorów Wydarzeń musi dokonać rejestracji w Serwisie jako Organizator Wydarzenia, klikając przycisk „Załóż konto” na stronie głównej Serwisu. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca potwierdzenie rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do aktywacji Konta. Brak aktywacji Konta uniemożliwi aktywację Wydarzenia.

W celu zarejestrowania się w Serwisie i założenia Konta, Organizator Wydarzenia podaje w formularzu rejestracyjnym dane, które identyfikują go jako podmiot w obrocie gospodarczym i ściśle wiążą się z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, dane które są wykorzystywane w obrocie jako dane firmy.

W formularzu rejestracyjnym Serwisu Organizator Wydarzenia oświadcza, że:

zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu;

dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe;

wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów systemowych, powiadomień o nowych treściach opublikowanych w Serwisie, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, związanych z korzystaniem z Serwisu itp.

Organizator Wydarzenia może również wyrazić zgodę w formularzu rejestracyjnym Serwisu na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Usługodawcy. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest fakultatywne.

Usługodawca może odmówić rejestracji Organizatorowi Wydarzeń, jeśli:

cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu;

działalność Organizatora Wydarzeń jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich.

Organizator Wydarzenia po zalogowaniu się w Serwisie ma dostęp do listy Uczestników Wydarzenia, którzy zarejestrowali swój udział na danym Wydarzeniu.

ROZDZIAŁ V. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ORGANIZATORA WYDARZENIA

Organizator Wydarzenia zobowiązany jest do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do zarejestrowania konta.

Organizator Wydarzenia powinien aktualizować dane zgromadzone w Serwisie w miarę potrzeby.

Organizator Wydarzenia ma obowiązek poinformowania Usługodawcy niezwłocznie o każdej zmianie jego nazwy, nazwy firmy, adresu, formy prawnej i danych dotyczących posiadanego rachunku bankowego w formie pisemnej lub poprzez e-mail na adres podany przez Usługodawcę.

Zakazuje się Organizatorowi Wydarzenia udostępniania swojego Konta osobom trzecim oraz korzystania z Kont innych Użytkowników. Organizator Wydarzenia powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

Działania Organizatora Wydarzenia, które mogą zakłócić bądź utrudnić funkcjonowanie Serwisu są zabronione. Jeżeli takie działania zostaną stwierdzone, Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Konta Organizatora Wydarzeń, dopuszczającego się przedmiotowych działań.

Organizator Wydarzenia ma obowiązek poinformować Usługodawcę niezwłocznie o niedostępności lub nieprawidłowym działaniu Serwisu.

Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia działalności marketingowej, w szczególności promocji lub reklamy innych stron internetowych, reklamy podmiotów świadczących usługi lub oferujących sprzedaż towarów przez Użytkowników, którzy nie są Organizatorami Wydarzeń. Organizator Wydarzenia jest uprawniony do prowadzenia działalności marketingowej dotyczącej jedynie Wydarzenia, organizowanego przez Organizatora Wydarzenia, o którym informacje zostały opublikowane w Serwisie.

Korzystając z usług świadczonych w Serwisie Organizator Wydarzenia zobowiązuje się do:

przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób;

przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu;

stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej;

nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.

Organizator Wydarzenia nie jest uprawniony w szczególności do:

wykorzystywania mechanizmów i oprogramowania w Serwisie w celach innych niż prawidłowe korzystanie z Serwisu;

blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści w Serwisie;

wykonywania wszelkich działań, które mogą wpływać na zdolności do funkcjonowania infrastruktury Serwisu, zwłaszcza działań, które mogą spowodować zakłócenie działania tej infrastruktury.

Organizator Wydarzenia nie może podejmować działań sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, w szczególności:

rozpowszechniać treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje;

używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe.

Organizator Wydarzenia powinien zdefiniować formularz rejestracji na Wydarzenie dla Uczestników Wydarzenia. Domyślnie Uczestnik Wydarzenia w formularzu rejestracji powinien podać imię, nazwisko oraz adres e-mail. Organizator Wydarzenia ma możliwość rozbudowania formularza poprzez podanie dowolnej liczby pól i dostosowania go do własnych potrzeb, z tym zastrzeżeniem, że zabrania się Organizatorowi Wydarzenia żądania podania przez Uczestnika Wydarzenia Danych wrażliwych (szczególnej kategorii danych) Sposób rozbudowania formularza rejestracji nie może naruszać warunków korzystania z Serwisu, określonych w Regulaminie.

Rodzaj Wydarzenia, opis Wydarzenia oraz inne elementy związane z prezentacją Wydarzenia w Serwisie muszą być zgodne z obowiązującym prawem, nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i prawa do wizerunku osób trzecich.

Organizator Wydarzenia ma możliwość zmiany danych Uczestników Wydarzenia, usunięcia danych Uczestnika Wydarzenia oraz dokonywania akceptacji Użytkowników, którzy dokonali rejestracji na dane Wydarzenie, chyba, że akceptacja dokonywana jest automatycznie z chwilą dokonania rejestracji Użytkownika. Organizator Wydarzenia może również oznaczać, którzy z Użytkowników dokonali wpłaty ceny za uczestnictwo w Wydarzeniu na rzecz Organizatora Wydarzenia, chyba że oznaczenie płatności wpłaty następuje automatycznie (w przypadku płatności on-line).

Organizator Wydarzenia ma prawo anulować rejestrację Uczestnika Wydarzenia w wypadkach określonych przez Organizatora Wydarzenia.

Organizator Wydarzenia ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail do Uczestników Wydarzenia, którzy podczas rejestracji na Wydarzenie wyrazili zgodę na otrzymywanie mailingu od Organizatora Wydarzenia.

ROZDIZAŁ VI. WYMAGANIA TECHNICZNE

Aby korzystać z Serwisu Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową. Usługodawca zaleca Organizatorowi Wydarzenia korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej.

Do korzystania z Serwisu niezbędna jest włączona obsługa języka JavaScript w przeglądarce Użytkownika oraz włączenie obsługi Cookies.

Minimalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu to 1024x768 px., optymalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu wynosi 1280x1024 px.

Do kontaktu z Usługodawcą oraz otrzymywania komunikatów systemowych z Serwisu, Organizator Wydarzenia powinien posiadać adres e-mail i dostęp do programu właściwego do obsługi poczty elektronicznej.

ROZDZIAŁ VII. ROZWIĄZANIE UMOWY

Organizator Wydarzenia może usunąć jego Konto z Serwisu w każdym czasie za pośrednictwem funkcji „usuń konto” dostępnej w Serwisie. Usunięcie Konta Organizatora Wydarzenia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy.

Z ważnych przyczyn, w szczególności, gdy Organizator Wydarzenia, po uprzednim wezwaniu przez Usługodawcę nie spełnia swoich zobowiązań umownych wobec Usługodawcy, umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę za wypowiedzeniem, z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

ROZDZIAŁ VIII. ZABLOKOWANIE I USUNIĘCIE KONTA

Usługodawca ma prawo zablokować bądź usunąć Konto Organizatora Wydarzenia oraz Stronę Wydarzenia stworzoną przez Organizatora Wydarzenia, w przypadku, gdy Organizator Wydarzenia nie przestrzega istotnych postanowień Regulaminu, przepisów prawa, narusza prawa osób trzecich, zamieszcza obraźliwe lub wulgarne treści, prowadzi działalność naruszającą dobre imię i renomę Serwisu lub zachowuje się w sposób utrudniający innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu.

Usługodawca ma prawo zablokować Konto Organizatora Wydarzenia oraz Stronę Wydarzenia, w przypadku, gdy po wystawieniu przez Usługodawcę faktury ProForma Organizator Wydarzenia nie dokona płatności w terminie wskazanym na fakturze.

Usunięcie Konta Organizatora Wydarzenia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem uregulowania przez Organizatora Wydarzenia wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy.

Usługodawca powiadomi Organizatora Wydarzenia o zablokowaniu bądź usunięciu Konta w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej.

ROZDZIAŁ IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

Usługodawca podejmuje starania, aby zapewnić Organizatorowi Wydarzenia dostęp do Serwisu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Usługodawca zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu. Każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 2 godziny.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w tym w szczególności za wykorzystanie przez Użytkowników lub osoby trzecie dostępnych w Serwisie danych innych Użytkowników lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu, niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie Serwisu, rozsyłanie przez Organizatora Wydarzenia niezamówionej korespondencji.

Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i dane wprowadzone przez Użytkownika, w szczególności za podanie przez Uczestnika Wydarzenia w formularzu rejestracyjnym danych nieprawdziwych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Uczestnika Wydarzenia. Organizator Wydarzenia jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie faktycznej tożsamości Uczestnika Wydarzenia.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora Wydarzenia i Uczestnika Wydarzenia, w szczególności za okoliczności związane ze świadczeniem usług przez Organizatora Wydarzenia w związku z organizacją Wydarzenia, fakt odbycia Wydarzenia, jakość usług świadczonych przez Organizatora Wydarzenia, fakt realizacji przez Organizatora Wydarzenia swoich zobowiązań w związku z Wydarzeniem, rozliczenia finansowe pomiędzy Organizatorem Wydarzenia a Uczestnikiem Wydarzenia, realizację zobowiązań Uczestnika Wydarzenia wobec Organizatora Wydarzenia. Usługodawca nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Uczestnikiem Wydarzenia a Organizatorem Wydarzenia. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Organizatorem Wydarzenia a Uczestnikiem Wydarzenia. Organizator Wydarzenia i Uczestnik Wydarzenia są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu Serwisu.

W zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu powstałe nie z winy Usługodawcy, w tym za nieprawidłowości działania sieci Internet, usunięcie danych Uczestników Wydarzeń lub usunięcie danych zapisanych na Kontach Organizatorów Wydarzeń oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku tych zakłóceń. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Serwisu w trakcie przerw technicznych, związanych z rozbudową lub wprowadzeniem zmian w funkcjach Serwisu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników i osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie przez Użytkowników w Serwisie jakichkolwiek treści. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który zamieścił daną treść.

Za treść i wymagane dane w formularzu rejestracyjnym na dane Wydarzenie odpowiada wyłącznie Organizator Wydarzenia.

Przesyłanie informacji e-mail możliwe jest tylko w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, tylko do osób trzecich, które wyraziły zgodę na otrzymanie takiej informacji od Organizatora Wydarzenia, w szczególności w wypadku, gdy informacja o wydarzeniu spełnia przesłanki uznania jej za informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wysyłanie zaproszeń i malingów do Uczestników Wydarzeń lub osób trzecich przez Organizatora Wydarzenia.

ROZDZIAŁ X. ADMINISTRATOR DANYCH I PRZETWARZANIE DANYCH

Organizator Wydarzenia jest Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia, którzy dokonali rejestracji na organizowane przez niego Wydarzenie.

Organizator Wydarzenia powierza Usługodawcy na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej w formie pisemnej, dane osobowe Uczestników Wydarzenia do przetwarzania zebrane za pośrednictwem Serwisu (imiona, nazwisko, płeć, adres email, adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny, nr telefonu domowego, nr telefonu służbowego, nr telefonu komórkowego, nr faksu, miejsce zatrudnienia, stanowisko, adres IP) w następującym zakresie:

zbieranie danych;

bezpieczne utrwalanie danych;

przechowywanie danych;

przekazywanie danych w celach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Organizatorem Wydarzenia;

dokonywanie zmian w danych na żądanie osób, których one dotyczą, przekazane Organizatorowi Wydarzenia;

usuwanie danych Uczestnika Wydarzenia na żądanie Organizatora Wydarzenia.

Usługodawca nie jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych przez Organizatora Wydarzenia.

W przypadku naruszenia przez Organizatora Wydarzenia przepisów dot. ochrony danych osobowych, w następstwie czego Usługodawca zostanie pociągnięty do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Organizator Wydarzenia zobowiązuje się pokryć Usługodawcy poniesione z tego tytułu straty i koszty w terminie do 14 dni od daty wezwania Organizatora Wydarzenia do zapłaty.

ROZDZAŁ XI. PŁATNOŚCI

Rejestracja Organizatora Wydarzenia w Serwisie, założenie Konta w Serwisie oraz korzystanie przez Organizatora Wydarzenia z Serwisu w wersji podstawowej jest nieodpłatne.

Organizator Wydarzenia, który chce skorzystać z rozszerzonej wersji Serwisu dokonuje zakupu dodatkowych usług w Serwisie.

Z tytułu świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Organizatora Wydarzenia usług dodatkowych w Serwisie, od Organizatora Wydarzenia pobierane są opłaty na zasadach określonych w Regulaminie oraz Cenniku usług.

Organizator Wydarzenia zobowiązuje się do wniesienia z góry opłaty za usługi dodatkowe w Serwisie, chyba, że Usługodawca i Organizator Wydarzenia postanowią inaczej.

Opłaty uiszczane są na rachunek bankowy D2B Sp. z o.o. wskazany w Umowie lub poprzez usługę płatności elektronicznych PayU. Usługi obsługi płatności elektronicznych PayU świadczone są przez podmiot trzeci na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług przez ten podmiot. D2B Sp. z o.o. zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług obsługi płatności elektronicznych przez w/w podmiot trzeci.

Rodzaj usług dodatkowych określa Cennik usług, który znajduje się na stronie Serwisu.

W związku z zakupem dodatkowych usług w Serwisie, Usługodawca wystawia i udostępnia Organizatorowi Wydarzenia w formie elektronicznej fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia wpływu środków na konto Usługodawcy. Usługodawca może przesłać Organizatorowi Wydarzenia w formie elektronicznej fakturę ProForma po dokonaniu zamówienia usług dodatkowych lecz przed dokonaniem płatności.

Organizator Wydarzenia wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT przez Usługodawcę bez podpisu Organizatora Wydarzenia.

Organizator Wydarzenia wyraża zgodę na przesyłanie na adres podany podczas rejestracji faktur VAT drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

ROZDZIAŁ XII. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Organizator Wydarzenia upoważnia Usługodawcę do umieszczenia w Serwisie nazwy lub znaku towarowego Organizatora Wydarzenia lub nazwy lub znaku towarowego organizowanego przez Organizatora Wydarzenia w zakresie niezbędnym do korzystania przez Organizatora Wydarzenia z Serwisu.

Organizator Wydarzenia udziela Usługodawcy bezpłatnego, nieograniczonego czasowo ani terytorialnie prawa do umieszczenia w Serwisie layoutu strony internetowej Organizatora Wydarzenia, poprzez którą świadczy on swoje usługi, w tym także znaku towarowego Organizatora Wydarzenia oraz publikowanych na takiej stronie internetowej treści Organizatora Wydarzenia Usługodawcy – w celu promocji usług Usługodawcy.

ROZDZIAŁ XIII. REKLAMACJE

Organizator Wydarzenia ma prawo zgłoszenia Usługodawcy zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu oraz problemów związanych ze świadczonymi usługami.

Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@ikongres.pl lub pocztą na adres Usługodawcy.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin, o którym mowa w ust. 3 ulega wtedy przedłużeniu.

Za reklamację nie uważa się sugestii zmian w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług, w szczególności propozycji ulepszeń Serwisu.

Usługodawca ma prawo do ingerencji w Konto Organizatora Wydarzenia w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu. Ingerencja nie może jednak naruszać prywatności Organizatora Wydarzenia.

ROZDZIAŁ XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 roku.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

Organizator Wydarzenia zostaje powiadomiony o zmianach w Regulaminie na stronie głównej Serwisu. Organizator Wydarzenia może zostać powiadomiony o zmianach w Regulaminie drogą emailową. Jeśli Organizator Wydarzenia nie sprzeciwi się stosowaniu zmienionych warunków w terminie dwóch tygodni od daty powiadomienia, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez Organizatora Wydarzenia. Odmowa akceptacji zmienionych warunków jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy z Usługodawcą.

Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację z korzystania usług świadczonych w Serwisie.

iKONGRES

iKONGRES jest własnością firmy D2B Sp. z o.o.

D2B Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa

tel. 22 382 11 70

e-mail: ikongres@ikongres.pl