Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.ikongres.pl

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć w następujący sposób:

a) Usługodawca – D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000314119, NIP: 521-34-99-457.

b) Serwis – serwis internetowy IKONGRES znajdujący się pod adresem www.ikongres.pl

c) Użytkownik– osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Użytkownikami są w szczególności: Organizator Wydarzenia i Uczestnik Wydarzenia;

d) Organizator Wydarzenia – Użytkownik Serwisu, który dokonał w serwisie rejestracji w charakterze Organizatora Wydarzenia, zawierając z Usługodawcą Umowę w celu dodania do Serwisu informacji o Wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez niego, nie będący „konsumentem” w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

e) Uczestnik Wydarzenia – Użytkownik Serwisu, który dokonał za pośrednictwem Serwisu rejestracji na Wydarzenie;

f) Wydarzenie – konferencja, szkolenie, kurs, warsztat, zgrupowanie, wykład, happening, wystawa lub jakiekolwiek inne spotkanie, niezależnie od tego, czy ma charakter otwarty czy zamknięty, odpłatny, czy nieodpłatny, organizowane przez Organizatora Wydarzenia, o którym informacja została opublikowana w Serwisie;

g) Emisja – wyświetlenie reklamy w ramach Serwisu;

h) Reklama – każdy przekaz zmierzający do promocji Wydarzenia przez Organizatora Wydarzenia;

i) Strona Wydarzenia (Profil Wydarzenia) – indywidualna strona stworzona dla danego Wydarzenia prezentowana w materiale reklamowym;

j) Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;

k) Usługi – usługi (nieodpłatne lub odpłatne) świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na podstawie niniejszego dokumentu;

l) Usługi na rzecz Organizatorów Wydarzeń – usługi (nieodpłatne lub odpłatne) świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Organizatorów Wydarzeń, na podstawie niniejszego dokumentu i na podstawie Regulaminu korzystania z serwisu internetowego IKONGRES przez Organizatorów Wydarzeń

ł) Newsletter – informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) wysłana przez Usługodawcę w sposób cykliczny i bezterminowo za pośrednictwem poczty elektronicznej za zgodą Użytkownika i na podany przez Użytkownika adres e-mail. Newsletter zawiera między innymi informacje o nowościach w Serwisie oraz akcjach marketingowych, wydarzeniach, konferencjach itp.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Usługodawcę Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Usługodawcy i Użytkowników, a także informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych Użytkowników.

2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Usługodawca.

3. Dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet, z zastrzeżeniem Usług dostępnych jedynie dla Organizatorów Wydarzeń.

4. Organizator Konferencji oświadcza, iż nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ Kodeksu cywilnego.

4. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie niniejszego dokumentu.

5. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu korzystania z serwisu internetowego www.ikongres.pl oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. Zapoznanie się z Regulaminem korzystania z portalu internetowego www.ikongres.pl jest niezbędne.

7. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że niektóre Usługi oferowane na rzecz Organizatorów Wydarzeń w Serwisie są płatne.

III. Usługi

1. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie, Usługodawca świadczy Usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom dostępu do zgromadzonych już informacji lub publikacji nowych informacji o aktualnie organizowanych Wydarzeniach.

2. Usługodawca w ramach Serwisu oferuje Użytkownikom w szczególności:

a) możliwość zarejestrowania na stronie internetowej Wydarzenia;

b) tworzenie indywidualnych formularzy rejestracji Uczestników Wydarzenia według preferencji Organizatora Wydarzenia;

c) dostęp do zgromadzonych informacji o aktualnie organizowanych Wydarzeniach;

d) rejestrację Użytkowników na Wydarzenie organizowane przez Organizatora Wydarzenia na podstawie zawartej z Organizatorem Wydarzenia stosownej umowy;

e) komunikację Organizatora Wydarzenia z Uczestnikami Wydarzenia (wysyłanie wiadomości sms, e-mail);

f) otrzymywanie przez Użytkownika za jego zgodą – na podany adres e-mail Newslettera;

g) otrzymywanie przez Użytkownika za jego zgodą – na podany adres e-mail informacji o charakterze handlowym, treści o charakterze marketingowym;

h) otrzymywanie przez Użytkownika informacji o zbliżających się Wydarzeniach.

3. Zasady świadczenia Usług na rzecz Organizatora Wydarzenia, ich prawa i obowiązki określa Regulamin korzystania z serwisu internetowego IKONGRES przez Organizatorów Wydarzeń.

4. Zamówienie usługi subskrypcji Newsletter’a przez Użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych w Serwisie:

a) wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail, na który Użytkownik chce otrzymywać Newsletter;

b) aktywowaniu usługi subskrypcji Newsletter’a poprzez kliknięcie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Użytkownika skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 30 dniach od daty wpłynięcia danych do bazy.

5. Korzystanie przez Użytkownika z funkcji Newsletter’a, jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a, informacji o charakterze handlowym, treści o charakterze marketingowym poprzez kliknięcie linku deaktywującego obecnego w stopce każdej wiadomości.

IV. Wymagania techniczne

1. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową. Usługodawca zaleca Użytkownikowi korzystanie z przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej.

2. Prawidłowe korzystanie z Serwisu możliwe jest po włączeniu w przeglądarce Użytkownika obsługi języka JavaScript, opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-up. Wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” co do zasady nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, ale może spowodować utrudnienia.

3. Minimalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu to 1024x768, optymalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu wynosi 1280x1024 px lub większa.

4. Do otrzymywania komunikatów z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać adres e-mail i dostęp do programu właściwego do obsługi poczty elektronicznej.

V. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkowników:

1. Użytkownik w szczególności zobowiązany jest do:

a) korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i postanowieniami niniejszego dokumentu;

b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu;

c) przestrzegania autorskich praw majątkowych osób trzecich, praw wynikających z posiadanych patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz wzory użytkowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych osób trzecich.

2. Za działania, o których mowa w ust. 1 pkt b) uznane są w szczególności:

a) ingerencja w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystania z niego;

b) ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.

3. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.

4. Zabrania się Użytkownikowi dostarczania do Serwisu informacji o charakterze bezprawnym.

5. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części za wyjątkiem korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. W przypadku naruszenia powyższych zasad, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzona szkodę i krzywdę.

7. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, że jest uprawniony do zawarcia Umowy.

8. Użytkownik nie jest uprawniony w szczególności do:

a) wykorzystywania mechanizmów i oprogramowania w Serwisie w celach innych niż prawidłowe korzystanie z Serwisu;

b) blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści w Serwisie;

c) wykonywania wszelkich działań, które mogą wpływać na zdolności do funkcjonowania infrastruktury Serwisu, zwłaszcza działań, które mogą spowodować zakłócenie działania tej infrastruktury.

9. Użytkownik nie może podejmować działań sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, w szczególności:

a) rozpowszechniać treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc bądź treści naruszających dobre obyczaje;

b) używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe.

VI. Rejestracja Użytkowników na Wydarzenie

1. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, pozwalającej na możliwości zgłoszenia Organizatorowi Wydarzenia chęci wzięcia udziału w Wydarzeniu, o którym informacje zostały opublikowane w Serwisie – zarejestrowania się na Wydarzenie.

2. W celu zarejestrowania się na Wydarzenie Użytkownik nie rejestruje się w Serwisie oraz nie zakłada Konta w Serwisie. Użytkownik ten dokonuje rejestracji uczestnictwa w danym Wydarzeniu, korzystając z formularza rejestracji znajdującej się na Stronie Wydarzenia. Rejestracja na Stronie Wydarzenia wymaga podania następujących danych Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail oraz wypełnienia dodatkowych pól, które są wymagane przez Organizatora Wydarzeń w formularzu. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana przez Organizatora Wydarzenia wiadomość wskazująca potwierdzenie rejestracji na Stronie Wydarzenia

VII. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy.

1. Usługodawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych przez niego usług.

2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom dostęp do Serwisu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wysyłania na adres elektroniczny Użytkowników komunikatów technicznych związanych ze świadczeniem Usług.

5. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, w posiadanie których wejdzie w trakcie świadczenia Usług oraz niewykorzystywania ich do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy.

6. Usługodawca zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzaniem nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu. Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji.

9. W zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu powstałe nie z winy Usługodawcy, w tym za nieprawidłowe działania sieci Internet, niedozwoloną ingerencję Użytkowników lub osób trzecich, niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz uzupełniania informacji i danych zawartych na stronach Serwisu w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie, bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników. Wszystkie informacje zamieszczone na stronach internetowych Serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy i nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

11. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.

12. Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z wykorzystaniem zawartości Serwisu, bez względu na przyczynę ich powstania. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Użytkownika określonych czynności, jeżeli przy podejmowaniu decyzji kierował się on treścią Serwisu.

13. Usługodawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były aktualne, rzetelne i rzeczowe oraz żeby odzwierciedlały aktualny stan faktyczny i prawny.

14. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych. Usługodawca nie odpowiada za treść tych stron oraz za stosowaną tam politykę ochrony danych osobowych.

15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i przekaz reklam, jakie są publikowane w Serwisie. Usługodawca informuje, iż przykłada dużą wagę do tego, aby reklamodawcy, w tym w szczególności Organizatorzy Wydarzeń, którzy publikują reklamy w Serwisie byli wiarygodni, ale nie może odpowiadać za ich czyny.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy bądź przerwania emisji reklamy, co do której istnieje podejrzenie, że może naruszać prawo, uczucia, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego oraz prawa osób trzecich, a także wobec której istnieje podejrzenie o niezgodności zawartych treści ze stanem faktycznym.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich;

b) szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Umowy zawartej z Usługodawcą..

4. Za treść i formę reklamy, a także informacji umieszczonych przez Organizatorów Wydarzenia, a także rzetelność i prawdziwość danych w reklamie i informacjach odpowiada Organizator Wydarzenia. W żadnym wypadku za treść i formę reklamy, a także informacji umieszczonych przez Organizatora Wydarzenia, za rzetelność i prawdziwość danych nie odpowiada Usługodawca, chyba że na skutek świadczenia Usług na rzecz Organizatorów Wydarzeń Usługodawca wyrządził szkodę z winy umyślnej.

5. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, że jest uprawniony do zawarcia Umowy.

20. Organizator Wydarzenia jest odpowiedzialny za to, że materiał reklamowy lub inny materiał udostępniony w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu przez Organizatora Wydarzenia nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za emisję materiału reklamowego z nieaktualnymi danymi.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, w tym za usunięcie danych Użytkowników oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku tych zakłóceń, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza kontrolą Usługodawcy, w tym w szczególności pożarów, powodzi, huraganów, awarii sieci internetowej lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych lub innych przejawów siły wyższej.

8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowej przerwy w realizacji Umowy w przypadkach uzasadnionych przyczynami technicznymi (np. konserwacja sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania). Niezwłocznie po ustaniu przyczyn powodujących przerwę, świadczenie Usług zostanie wznowione. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy w świadczeniu Usług występowały rzadko i – o ile to możliwe – w porze nocnej.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Organizatorów Wydarzeń, Użytkowników oraz osób trzecich, w tym w szczególności za wykorzystanie przez Organizatorów Wydarzeń, Użytkowników lub osoby trzecie dostępnych w Serwisie danych innych Użytkowników lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu, niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie Serwisu, rozsyłanie przez Organizatorów Wydarzeń niezamówionej korespondencji.

10. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i dane wprowadzone przez Użytkownika, w szczególności za podanie przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym danych nieprawdziwych.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika..

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora Wydarzenia i Użytkownika, w szczególności za okoliczności związane ze świadczeniem usług przez Organizatora Wydarzenia w związku z organizacją Wydarzenia, fakt odbycia Wydarzenia, jakość usług świadczonych przez Organizatora Wydarzenia, fakt realizacji przez Organizatora Wydarzenia swoich zobowiązań w związku z Wydarzeniem, rozliczenia finansowe pomiędzy Organizatorem Wydarzenia a Uczestnikiem Wydarzenia, realizację zobowiązań Uczestnika Wydarzenia. Usługodawca nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem Wydarzenia. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Organizatorem Wydarzenia a Użytkownikiem. Organizator Wydarzenia i Uczestnik Wydarzenia są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu Serwisu.

13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Organizatora Wydarzenia, Użytkowników i osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie przez Organizatora Wydarzenia i Użytkowników w Serwisie jakichkolwiek treści. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Organizator Wydarzenia/Użytkownik, który zamieścił daną treść.

15. Przesyłanie informacji e-mail możliwe jest tylko w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, tylko do osób trzecich, które wyraziły zgodę na otrzymanie takiej informacji od Organizatora Wydarzenia, w szczególności w wypadku, gdy informacja o wydarzeniu spełnia przesłanki uznania jej za informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wysyłanie za pośrednictwem Serwisu zaproszeń i malingów do Użytkowników lub osób trzecich przez Organizatora Wydarzenia.

VIII. Rozwiązanie Umowy z Użytkownikami

1. Użytkownik może rozwiązać Umowę z Usługodawcą na wysyłkę newslettera poprzez kliknięcie na właściwy link znajdujący się w treści newslettera.

2. W przypadku Organizatorów Wydarzeń usunięcie Konta nie jest możliwe w czasie od momentu aktywacji Wydarzenia do zakończenia Wydarzenia i rozliczenia wszelkich płatności związanych z Wydarzeniem. W przypadku innych Użytkowników usunięcie Konta nie jest możliwe w czasie od momentu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu do zakończenia rozliczenia wszelkich płatności z nim związanych.

3. Rozwiązanie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Organizatorem Wydarzenia dodatkowo reguluje Regulamin korzystania z serwisu internetowego IKONGRES przez Organizatorów Wydarzeń.

IX. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca tj. D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16A,02-092 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000314119, NIP: 521-34-99-457, kapitał zakładowy: 50 000 zł, dane kontaktowe: nr telefonu: 22 382 11 70, adres e-mail: ikongres@ikongres.pl, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzeń podanych podczas rejestracji na Wydarzenie jest Organizator Wydarzenia.

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników podane przez nich w trakcie rejestracji i przy zapisywaniu na newsletter (w tym adres konta poczty elektronicznej) w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie w/w danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usług.

4. W trakcie zapisywanie na newsletter Użytkownik może udzielić dodatkowo Usługodawcy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach innych niż wskazany w ust. 3 powyżej, w szczególności w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowych, w celach statystycznych. Podanie danych i udzielenie zgód w tym zakresie o jakim mowa w niniejszym ustępie jest dobrowolne.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach, o których mowa w ust. 4 nie jest warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie Usług.

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest odpowiednio: udzielona zgoda – w przypadku udzielenia zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej, konieczność przetwarzania danych w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną

7. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

8. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO bądź do organu będącego jego następcą).

9. Działania Użytkownika skutkujące utratą przez Usługodawcę prawa do przetwarzania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej mogą uniemożliwić realizację Usług przez Usługodawcę.

10. Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Usługodawca we współpracy z innymi podmiotami przesyłają na adres poczty elektronicznej Użytkowników zamówione komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe, po wyrażeniu przez niego zgody. Użytkownik ma w każdej chwili prawo zrezygnować z wyrażonej wcześniej zgody.

11. Dane osobowe Użytkowników uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody, a dane osobowe przetwarzane w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną przez czas realizacji Usług i w okresie przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych

12. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą:

a) osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

b) podmioty, którym Administrator danych osobowych zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające);

13. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

14. Korespondencję w sprawie realizacji praw Użytkownika dot. ochrony danych osobowych Użytkownik kieruje na adres e-mail: ikongres@ikongres.pl

15.. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Wydarzenia przez Organizatora Wydarzenia.

X. Polityka cookies

1. W związku z udostępnianiem zawartości Serwisu, Usługodawca stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika , które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach strony internetowej Usługodawcy. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej Usługodawcy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies za zgodą Użytkownika wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz jej optymalizacji; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,

d) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

3. W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu – za zgodą Użytkownika;

e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań – za zgodą Użytkownika.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a za zgodą Użytkowników wykorzystywane przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

XI. Korespondencja

Jakakolwiek korespondencja przesłana do Usługodawcyjest przesyłana jako korespondencja niezamówiona, niemająca w żadnym wypadku charakteru prywatnego lub poufnego. Usługodawca nie ma obowiązku na nią odpowiadać. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

XII. Reklamacje

1. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie złożyć reklamację odnośnie niezgodności Usług świadczonych przez Usługodawcę z warunkami zawartej z nim Umowy przesyłając ją na adres e-mail help@d2b.com.pl

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) dane Użytkownika składającego reklamację;

b) przyczynę reklamacji,

c) uzasadnienie.

3. Użytkownik zobowiązany jest przesłać reklamację nie później niż 14 dni od dnia wystąpienia jej przyczyny, czyniąc to w sposób określony w ust. 1 i 2 powyżej.

4. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Informacja o uwzględnieniu bądź odrzuceniu reklamacji wraz z jej uzasadnieniem przesłana zostanie na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.

5. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających z realizacji Umowy o świadczenie Usług na rzecz Organizatorów Wydarzeń.

6. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.

XIII. Postanowienie końcowe.

1. Niniejszy dokument obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu tj. od dnia 01 września 2022 roku.

2. Niniejszy dokument jest dostępny dla Użytkowników nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Usługodawcy, logotypy Usługodawcy, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, a w przypadku Organizatorów Wydarzeń dodatkowo zapisy Regulaminu korzystania z serwisu internetowego IKONGRES przez Organizatorów Wydarzeń

5. Usługodawca ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu. W takiej sytuacji Usługodawca nie zwraca Organizatorowi Wydarzenia części wniesionej przez Organizatora Wydarzenia opłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy/dni pozostałej do końca okresu publikacji Wydarzenia w Serwisie.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści niniejszego dokumentu.

7. Do stosunków między Usługodawcą a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.

iKONGRES

iKONGRES jest własnością firmy D2B Sp. z o.o.

D2B Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa

tel. 22 382 11 70

e-mail: ikongres@ikongres.pl