Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  podanych w formularzu rejestracyjnym (podczas założenia Konta organizatora) jest D2B Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000314119, NIP: 521-34-99-457 dane kontaktowe: nr tel.: 22 382 51 04, adres email: mbaportal@mbaportal.pl

Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym (podczas założenia Konta organizatora) przetwarzane będą w celach np.:
a) zawarcia i realizacji  umowy dot. korzystania z Serwisu iKONGRES;
b) prowadzenia marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez D2B Sp. z o.o.
c) przesyłania informacji handlowych pochodzących od D2B Sp. z o.o.;

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będą wyrażone przez Panią/Pana zgody, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 punkt a) również art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające);

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania tj.:
a) w zakresie zawarcia przez Panią/Pana  umowy dot. korzystania z Serwisu iKONGRES i jej realizacji - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez D2B Sp. z o.o.– przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;
c) w zakresie przesyłania informacji handlowych pochodzących od D2B Sp. z o.o. - przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;

W związku z przetwarzaniem przez D2B Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

W przypadku, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO bądź organu będącego jego następcą prawną)

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy dot. korzystania z Serwisu iKONGRES, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy dot. korzystania z Serwisu iKONGRES

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Warszawa, 01 września 2022 r.

iKONGRES

iKONGRES jest własnością firmy D2B Sp. z o.o.

D2B Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa

tel. 22 382 11 70

e-mail: ikongres@ikongres.pl